rj2ujkniqnx0x1sm7flge4c5rlyxs6gckohx6dmc.png

Algemene voorwaarden

Heldere afspraken voor een goede samenwerking. De algemene voorwaarden van Scorpions zijn tweeledig. Als lid van de Nederlandse Veiligheidsbranche is Scorpions verplicht deze Algemene Voorwaarden te volgen, maar deze voorwaarden dekken niet al onze activiteiten en zijn daarom onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Scorpions die op deze pagina te lezen zijn.

De Basis

Via onderstaande link kan je de algemene voorwaarden van de Nederlandse Veiligheidsbranche vinden. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden van Scorpions. Onder Scorpions verstaan we de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scorpions Holding B.V.  gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63129604; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scorpions Event Services B.V. gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72804092; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scorpions Security B.V. gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20091253; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Scorpions V.I.P. Services B.V. gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66135745;

Persoonsgegevens

 • In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer kan Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.
 • In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en met diensten van Opdrachtnemer en derden, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.
 • Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals in lid 1 en 2 vermeld, vindt plaats conform geldende privacy wet- en regelgeving.
 • Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn verplicht om bij de uitvoering van de Overeenkomst alle op hen van toepassing zijnde verplichtingen voortvloeiende uit regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens na te leven. Op het moment dat Opdrachtnemer als verwerker, zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voor Opdrachtgever persoonsgegevens gaat verwerken, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gebruik maken van verwerkersovereenkomst onderdeel van deze algemene voorwaarden, tenzij opdrachtgever een losse overeenkomst wenst met andere afspraken.
 • Op Opdrachtgever rust een zelfstandige plicht tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met niet-naleving door Opdrachtgever. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Opdrachtnemer in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

Lees onze privacybeleid

Aanvullende voorwaarden

Hieronder kan je nog een aantal aanvullende voorwaarden vinden die onderdeel zijn van onze algemene voorwaarden:

Annulering van diensten
De opdrachtgever geeft zo spoedig mogelijk door aan Scorpions als een dienst komt te vervallen. Binnen 28 dagen voor de dienst zal Scorpions 50% in rekening brengen. Binnen 14 dagen brengt Scorpions 100% van het bedrag in rekening.

Locatievoorwaarden
In onze offertes gaan we ervan uit dat de opdrachtgever zorgt voor de minimale voorzieningen die nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren. Mocht de opdrachtgever niet kunnen voldoen aan de locatievoorwaarden, dan kan er een toeslag berekend worden. Per dienstverlening kunnen er aanvullende voorwaarden zijn (EHBO, brandwacht).
 
Extra diensten binnen dezelfde overeenkomst
Extra aangevraagde diensten, aanvullend op een offerte of bevestigde order worden geleverd volgens dezelfde voorwaarden, tenzij ze binnen 48 uur voor uitvoering aangevraagd worden. In dat geval geldt er een spoedtarief van € 7,00 per uur excl. BTW.

De opdrachtgever kan verzoeken om een dienst die al is begonnen te verkorten of te verlengen, tenzij:

 • De dienst korter wordt dan vier uur.
 • De afschaling meer dan 25% van de geplande uren is.
 • Er contractuele afspraken zijn gemaakt over een vast aantal uren.
 • De werknemer andere verplichtingen heeft en er geen vervanging geregeld kan worden.
  Op het verlengen van de dienst zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als de uren daarvoor, tenzij:

Diensten in de Scorpions Security B.V. die binnen 48 uur voor de dienst of tijdens de dienst verlengd worden krijgen een toeslag van 40% op de uren boven de negen uur.

Feedback & Klachten
Wij proberen continue uitstekende diensten te leveren, maar het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met geleverde service. In dat geval kunt u dit aangeven op onze aftekenlijst, bij uw accountmanager, de teamleider of de planning. Dan gaan we samen op zoek naar een passende oplossing. Lees onze klachtenregeling voor meer informatie.

Integriteit
In onze functie is integriteit een onmisbare eigenschap en daarom hebben wij het ook opgenomen als kernwaarde in ons bedrijf, naast daadkracht, gastgerichtheid,en maatschappelijke betrokkenheid. We hebben een apart integriteitsbeleid opgesteld dat je hier kan lezen.

Indexering
Scorpions is gerechtigd de verkoopprijs te indexeren onder de volgende omstandigheden:

 • Vaste jaarlijkse indexering conform CPI.
 • Onverwachte verhoging van kosten door premieverhogingen of belastingverhogingen.

De opdrachtgever ontvangt voor de indexering een brief met uitleg en ingangsdatum van de wijziging.